فرم عضویت اشخاص حقیقی
فرم عضویت الکترونیک حقیقی خانه معدن استان خراسان رضوی
نام و نام خانوادگی (فارسی)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی(لاتین)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد به سال
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد به ماه
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد به روز
ورودی نامعتبر
ميزان تحصيلات
ورودی نامعتبر
رشته تحصيلی
ورودی نامعتبر
شغل /سمت
ورودی نامعتبر
سابقه کار
ورودی نامعتبر
نشانی
ورودی نامعتبر
تلفن (پیش شماره)
ورودی نامعتبر
فاکس
ورودی نامعتبر
پست الکترونيک (*)
ورودی نامعتبر
---------------------------------------------------------------
نوع فعاليت (معدنی)
ورودی نامعتبر
نوع فعالیت(بازرگانی)
ورودی نامعتبر
نوع فعالیت(خدماتی)
ورودی نامعتبر
نوع فعالیت(تحقیقاتی)
ورودی نامعتبر
---------------------------------------------------------------
پروانه معتبر اعم از پروانه بهره برداري معدن، اكتشاف، بهره وري
ورودی نامعتبر
در صورت داشتن پروانه آن را بارگذاری نمایید
ورودی نامعتبر
عکس
ورودی نامعتبر
فتوكپي شناسنامه و کارت ملی
ورودی نامعتبر
ارسال کپی فیش واریزی
ورودی نامعتبر
---------------------------------------------------------------
صحت مندرجات و قبولی شرایط :اینجانب صحت مندرجات فوق را تایید نموده و با قبول کلیه مواد اساسنامه و سایر مقررات و شرایط خانه معدن استان خراسان رضوی تقاضای عضویت حقیقی می نمایم.
ورودی نامعتبر
---------------------------------------------------------------
ارسال
بدنه
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه
اسلاید شو
رنگ پس زمینه
تصویر پس زمینه
فوتر
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه