اهداف عمده خانه معدن استان خراسان رضوي

 

اهداف عمده خانه معدن استان خراسان رضوي در راستاي سازماندهي و هماهنگي در امور حرفه اي و تخصصي معادن و توسعه و ارتقاء عمليات معدني، صنايع معدني و تجارت بين المللي مواد معدني كشور است. پاره اي از مهمترين اهداف و وظايف اين تشكل عبارتند از:

1- ارتقاء سطح  علمي و فن آوري  در  توليد  مواد  معدني، فرآوری و صنايع معدنی و افزايش بهره وري در معادن و كارخانجات  فرآوري و صنايع معدني.

2- ارتقاء فعاليتهاي تحقيق و توسعه در معادن و صنايع معدني.

3- بازاريابي و ايجاد زمينه هاي لازم جهت حضور در بازارهاي جهاني.

4- تسهيل تبادل و گردش اطلاعات و تجربيات بين اعضاء و ساير تشكلها و بخشهاي آموزشي و تحقيقاتي داخلی و خارجی با ايجاد بانكهاي اطلاعاتي، برگزاري گردهمايي هاي علمي و تخصصي، انتشار كتب و نشريات علمي و تخصصی، برگزاري دوره هاي آموزشی، نمايشگاهاي تخصصي داخلي و خارجي.

5-  تاسيس صندوق غير دولتي ضمانت صادرات.

6-  همكاري با دولت در تهيه و تدوين لوايح، قوانين و مقررات مرتبط با مواد معدني، فرآوري و صنايع معدني.

7- حمايت از حقوق و منافع اعضاء در مقابل مراجع داخلي و خارجي.

8- بررســي، ارزيابي، مشاوره و مشـــاركت در برنامه ريزيهاي تخصصي مرتبط با مواد معدنی ،فرآوري و صنايع معدني.

9- ايجاد و تقويت نظام هماهنگ آماري و كنترل كيفيت در معادن و صنايع معدني كشور.

10- ايجاد مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومي و مشترك اعم از مالي، اعتباري، بازرگاني، بيمه و غيره.

 

بدنه
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه
اسلاید شو
رنگ پس زمینه
تصویر پس زمینه
فوتر
رنگ پس زمینه
رنگ متون
رنگ لینک ها
تصویر پس زمینه